blog dr Agaty Stanisz z IEiAK UAM. blog na licencji creative commons.
Creative Commons License

Blog > Komentarze do wpisu
Bezpieczeństwo społeczne (social security)

Może być postrzegane jako funkcjonalny aspekt jakiejś organizacji społecznej. Bezpieczeństwo społeczne jest zwykle definiowane jako całość instytucji, które są lub być powinny ustanowione w celu dostarczenia bezpieczeństwa przy jednoczesnym braniu pod uwagę określonych potrzeb ludzi. Najbardziej znaną definicją social security jest definicja Ilo z 1984: jest to ochrona, którą dostarcza społeczeństwo swoim członkom poprzez  zapobieganie ekonomicznej i społecznej nędzy, która może być powodowana redukcją zarobków, chorobą, macierzyństwem, dyskryminacją w sektorze zatrudnienia, bezrobociem, niepełnosprawnością, podeszłym wiekiem i śmiercią. Dostarcza opiekę zdrowotną i ochronę dla rodzin z dziećmi.  

Zatem społeczne bezpieczeństwo jest identyfikowane z formalnymi i nowoczesnymi instytucjami, która odróżnia się od bezpieczeństwa tworzonego przez zwykłe społeczne i ekonomiczne relacje, które są kształtowane przez specyficzne systemy normatywne i symboliczne. Współczesne definicje bezpiczeństwa społecznego mają charakter państwocentryczny. W rezultacie są jednocześnie etnocentryczne, bo nadają się do ich zastosowania w krajach rozwiniętych, w których rzeczywiście pomoc społeczna funkconuje dzięki instytucjom zarządzanym państwowo. Takie definiowanie społecznego bezpieczeństwa jest zbyt wąskie w krajach rozwijających się ponieważ nie włącza udziału gospodarstw domowych i społeczności w procesie wytwarzania tego bezpeiczeństwa. Poza tym nawet w krajach rozwiniętych społeczne bezpieczeństwo to nie tylko instytucje państwowe. To także rodzina, przyjaciele etc. W najnowszych definicjach rozszerza się więc owo pojęcie. Zjawisko społecznego bezpieczeństwa to w zasadzie sprzężenie pomiędzy instytuacjami oficjalnymi a systemem normatywny, symbolicznym, tradycją, zwyczajami, etyką, filozofiami, stylami życia i religią. Działania państwa mają wpływ na funkcjonowanie instytucji społecznych i na odwrót.

Państwo i rodzina (rozumiana jako cała sieć krewnych) są głównymi producentami bezpieczeństwa społecznego we współczesnej Europie. Tak jak państwo, rodzina zapewnia opiekę, edukację, wsparcie finansowe, pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Ma wpływ na wybory podejmowane w kontekście kariery zawodowej, małżeństwa. Jednakże taka rola rodziny nie jest stała ani w czasie ani w przestrzeni. Zmieniające się wzory zawierania małżeństw, kohabitacji, rozwodów, spadek dzietności, starzenie się społeczeństwa, wszystkie te zjawiska mają wpływ na rolę rodziny jako dostawcy społecznego bezpieczeństwa. Chciaż rola pokrewieństwa w kontekście  bezpieczeństwa społecznego wpływa silnie na politykę państwa w zakresie dyskryminacji płci i zjawiska społecznej ekskluzji etc. to stanowi ona zaniedbany obszar badawczy (brakuje danych na temat funkcjonowania sieci krewniaczych). 

Benda-Beckmann, Franz von, and Benda-Beckmann, Keebet von (1994). Introduction to “Coping with insecurity: an ‘underall’ perspective on social security in the Third World”. Focaal 22/23. 7-31.  

niedziela, 25 maja 2008, e_astanis

Polecane wpisy