blog dr Agaty Stanisz z IEiAK UAM. blog na licencji creative commons.
Creative Commons License

Blog > Komentarze do wpisu
Kapitał społeczny/kapitał kulturowy/kapitał symboliczny

Kapitał symboliczny -  jest to jedna z kluczowych kategorii teorii francuskiego socjologa Pierre'a Bourdieu. Kapitał symboliczny jest najważniejszym ze wszystkich kapitałów, stanowi ostateczną instancję wszystkich innych kapitałów. Inne kapitały (ekonomiczny, społeczny, kulturalny, prawny, kapitały specyficzne właściwe poszczególnym polom, etc.) służą w swym najbardziej ostatecznym i niejawnym celu konwersji na kapitał symboliczny. Ten daje możliwość sprawowania władzy symbolicznej z użyciem przemocy symbolicznej oraz rekonwersji na inne kapitały.

Kapitał kulturowy - to pojęcie wprowadzone przez Pierre Bourdieu na określenie idei, wiedzy, umiejętności i przedmiotów o wartościach kulturowych, jakie ludzie nabywają, w czasie uczestnictwa w życiu społecznym. Wyraża się on w pierwszym rzędzie w językowych i kulturowych kompetencjach jednostki.Wg Bourdieu występuje w trzech podstawowych formach:                  

 - ucieleśnionej (embodied)

- jako długotrwałe dyspozycje ciała i umysłu, w tym w szczególności tzn. "dobre maniery", gust kulturowy, smak, znajomość form kultury wysokiej, konwencji kulturowych i towarzyskich.                   

- zinstytucjonalizowanej - głównie w postaci sformalizowanego wykształcenia, w szczególności potwierdzonego przez dyplomy prestiżowych uczelni                   

- uprzedmiotowionej (objectified) - jako posiadane dobra kulturowe (malarstwo, książki, maszyny itp.).

Kapitał kulturowy może być konwertowany na dwie inne formy kapitału wyróżnione przez Bourdieu: kapitał społeczny i kapitał ekonomiczny. Najłatwiej wymianie podlega kapitał kulturowy w formie uprzedmiotowionej ponieważ wiąże się z pozyskiwaniem dóbr materialnych. Akumulacja zinstytucjonalizowanego kapitału kulturowego wymaga poważniejszych nakładów i długotrwałych zabiegów. Kapitał kulturowy w formie ucieleśnionej jest najbardziej stabilnym jego typem a jego akumulacja przebiegać może nawet na przestrzeni wielu pokoleń. Najtrudniej więc go zdobyć ale i odebranie go jest najtrudniejsze.Jak wskazywał Bourdieu, kapitał kulturowy jest jedną z podstawowych, a często ukrytych, barier na drodze awansu społecznego. Typową formą selekcji w oparciu o jego zasoby są różnego rodzaju egzaminy, w szczególności egzaminy wstępne do prestiżowych szkół.
Warto rozumieć pojęcie kapitału w koncepcji Bourdieu, z uwagi na to, iż ma ono wyjaśniać sposób działania przemocy symbolicznej, stanowić klucz tego działania.

To z powodu używania tego pojęcia Bourdieu został okrzyknięty neomarksistą i zwrócono uwagę na to co ma do powiedzenia. Za głównego popularyzatora pojęcia kapitału uchodził bowiem Marks. Kapitał Bourdieu jest specyficzny w stosunku do omawiania go przed nim, bo - symboliczny. Według tego koncepcjonisty, tylko duży kapitał symboliczny pozwala oddziaływać przemocą symboliczną. Czym on dokładnie jest?

Kapitał symboliczny kapitalizuje wszystkie inne kapitały, specyfikujące tzw. pola. Bourdieu dowodził, iż to taki kapitał daje ludziom możliwość sprawowania władzy symbolicznej z użyciem przemocy symbolicznej.
Kapitał społeczny ma prostszy podział, na: wiążący i pomostowy.
Kapitał wiążący to ten, który dotyczy więzi pomiędzy członkami jednej grupy, a kapitał pomostowy odnosi się do tzw. sieci osób znajdujących się między różnymi społecznościami.

Na kapitał społeczny składa się także kapitał polityczny, doświadczenia praktyczne. A przykładem zinstytucjonalizowanej formy kapitału społecznego są wg Bourdieu tytuły szlacheckie odnoszące się stricte do władzy i zarządu, a nie wiedzy.

Przemoc symboliczna jest centralną kategorią Pierre Bourdieu. Najprościej rzecz ujmując przemoc symboliczna jest swego rodzaju formą miękkiej przemocy, która sprawia wrażenie, że jednak nie jest przemocą. Aby przemoc symboliczna mogła się wytworzyć niezbędne jest zaistnienie dwóch klas społecznych, zwanych klasami dominującymi i podporządkowanymi. Zgodnie z założeniami teorii Bourdieu polega ona na takim oddziaływaniu klas dominujących na klasy podporządkowane w celu osiągnięcia interesu klas dominujących. W tym momencie klasy podporządkowane postrzegają rzeczywistość, jako naturalną lub korzystną dla nich. Bierze się to z faktu, iż postrzegają rzeczywistość przez pryzmat kategorii stworzonych przez klasy dominujące.

Odpowiedzmy sobie zatem w jaki sposób działa przemoc symboliczna. Do tego będzie nam potrzebne wyjaśnienie cóż to takiego jest kapitał symboliczny. Jest to swego rodzaju konwersje, można się posunąć nawet do stwierdzenia, iż jest to suma innych rodzajów kapitałów. Wszystkie pozostałe kapitały (społeczny, prawny, kulturowy i inne) służą tylko jednemu celowi, konwersji na kapitał symboliczny, dzięki któremu istnieje możliwość sprawowania władzy symbolicznej z użyciem przemocy symbolicznej. Istnieje również możliwość ponownej rekonwersji na inne kapitały.

Jeśli klasa (lub klasy) dominujące mają duży kapitał symboliczny mogą oddziaływać przemocą symboliczną na klasy podporządkowane. Istnieje wiele sposobów umożliwiających działanie tego typu, do najbardziej popularnych należy bez wątpienia system edukacji i przekazywane przezeń treści. Jednak podobne efekty można uzyskać również za pomocą symbolicznej otoczki pola władzy. Składają się na nią między innymi symbole takie jak: tytuły (nie jest istotne, czy będą to tytuły szlacheckie, czy też naukowe, dla przeciętnego członka społeczeństwa nie jest możliwe sięgnięcie do tytułu barona czy profesora), insygnia władzy (może nimi być korona królewska czy peruka sędziego), architektura monumentalna (architektura barokowa może być tego najlepszym przykładem). Istnieje jeszcze wiele innych form służących tworzeniu dystansu pomiędzy klasami dominującymi a podporządkowanymi, są one jednak stosowane znacznie rzadziej.

Podsumowując, można pokusić się o stwierdzenie, iż przemoc symboliczna jest bez wątpienia najskuteczniejszą formą sprawowania władzy nad klasami podporządkowanymi, gdyż klasy te nie dostrzegają nawet, iż jest to forma przemocy. Są one przekonane, iż jest to naturalny porządek świata, że osoby mające większy kapitał symboliczny są lepsze i współzależności pomiędzy klasami są normalną koleją rzeczy.

Omówienie nie byłoby kompletne bez przedstawienia przykładu. Najłatwiej to zobrazować na relacjach pomiędzy płciami. Przykład taki jest nieśmiertelny i znajduje zastosowanie w wielu przypadkach. Można pokusić się o stwierdzenie, iż większość kobiet pragnie mężczyzny bogatszego, silniejszego i wyższego uznając jednocześnie, iż leży to w ich najlepiej pojętym interesie, jednocześnie nie zdając sobie sprawy, że stawia je to w pozycji podporządkowanej mężczyznom. Jest to przypadek klasyczny działania przemocy symbolicznej, kobiety zachowują się w taki sposób na skutek oddziaływania kultury, która jest oparta na męskiej dominacji.
Pole władzy ma pewne określone cechy. Jedną z podstawowych cech jest distinction. Distinction polega na podtrzymywaniu dystansu i podkreśleniu różnicy pomiędzy klasami dominującymi i podporządkowanymi np. za pomocą otaczania się drogimi dziełami sztuki (gromadzenie kapitału kulturowego) czy też za pomocą cielesnej hexis, tj. unikanie sportów nadmiernie rozbudowujących tkankę mięśniową na rzecz sportów typu golf czy tenis, które to sporty nie mają takiego efektu.

czwartek, 03 lipca 2008, e_astanis

Polecane wpisy

Komentarze
2017/11/10 12:07:04
A propos kapitału, znalazłam świetną ofertę profesjonalnego doradztwa biznesowego w Blue Oak - blueoak.pl/uslugi
Dzięki nim moja firma prężnie się rozwija i nie zanosi się na koniec dobrej passy :)